ISO 9001:2008
ISO 9001:2008

ISO 14001:2004
ISO 14001:2004

Vedení firmy

důsledným plněním úkolů při plnění požadavků systému kvality a environmentu zabezpečit úspěšný průběh dozorového auditu dle norem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 a obhájit Certifikáty těchto norem.

Prodej

Vhodnou aplikací marketingových aktivit a aktivních akvizicí získat zákazníka v oblasti dodávek technologií s obratem nad 5 milionů Kč.

Nákup

průběžným sledováním cen nakupovaných výrobků na trhu a vhodnou komunikací s jejich dodavateli udržet stávající rabat na úrovni roku 2011 a uzavřít další rámcové smlouvy s dodavateli.

Realizace zakázek (program EMS – odpady)

zabezpečit udržení objemu produkovaného odpadu vzhledem k objemu zakázek na úrovni roku 2011. Důsledným dodržováním požadavků na třídění odpadů produkovaných při stavebních a montážních činnostech zabezpečit zamezení vzniku havarijní situace nebo stížností zainteresovaných stran. Důsledně třídit odpad.